فهرست اخبار فهرست اخبار

توسط مدیریت شعب استان همدان انجام شد:

تشریح حسابهای تعهدی در همایش پرسنل شرکت مخابرات

با عنایت به تاکید اولیای ارشد بانک مبنی بر تلاش مضاعف در جذب منابع و به منظور افزایش سهم از بازار ،کارشناسان بانک با حضور در همایش کارکنان شرکت مخابرات خدمات بانک را تشریح کردند.

با عنایت به تاکید اولیای ارشد بانک مبنی بر تلاش مضاعف در جذب منابع و به منظور افزایش سهم از بازار ،کارشناسان بانک با حضور در همایش کارکنان شرکت مخابرات خدمات بانک را تشریح کردند.

رسول مالمیر مدیر شعب استان همدان با اعلام این خبر گفت: با رایزنی که با مدیران کل مخابرات انجام شد،علیرضا حاکمی معاون مالی و فناوری و مهدی نوری اظهر کارشناس بازاریابی با حضور درگردهمایی کارکنان شرکت مخابرات خدمات و محصولات  بانک را با محوریت ضوابط و مزایای حساب صندوق مسکن برای حاضرین تشریح کردند و بر آمادگی شعب بانک مسکن در سراسر استان جهت ارایه انواع خدمات بانکی در اسرع وقت  به پرسنل محترم آن سازمان تاکید کردند.

مدیران و کارکنان شرکت مخابرات نیز با ابراز رضایت از تبین شفاف محصولات بانک مسکن از زحمات پرسنل ساعی بانک مسکن در خدمت رسانی به آحاد جامعه قدردانی کرده و ضمن استقبال از شرایط مطلوب حساب جوانان گفتند: حساب صندوق مسکن جوانان می تواند با یک برنامه ریزی مناسب و دقیق آینده فرزندان را در خصوص مسکن تضمین نماید و قطع به یقین اغلب همکاران تمایل زیادی برای برخورداری از مزایای این حساب دارند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/21