معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد - معاون برنامه ریزی

میکائیل جان محمدی
اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد - معاون برنامه ریزی
تلفن : 021-82932333
نمابر :
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم