معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل حوزه مدیریت - معاون اجرایی

حمیدرضا صفری نخیلی
اداره کل حوزه مدیریت - معاون اجرایی
تلفن : 021-82932900
نمابر : 021-82932925
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم