معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل حوزه مدیریت - معاون دبیرخانه هیت مدیره

حمزه مهری پور ازبرمی
اداره کل حوزه مدیریت - معاون دبیرخانه هیت مدیره
تلفن : 021-88874906
نمابر : 021-82932925
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم