معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل بازاریابی - معاون

محبوبه عجم حسنی
اداره کل بازاریابی - معاون
تلفن : 021-82932300
نمابر : 021-82932257
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم