ثبت درخواست تسهیلات ثبت درخواست تسهیلات

فرم درخواست تسهیلات

نوع تسهیلات
محل تسهیلات
قالب تسهیلات
09
این شماره به منظور ارسال پیامک، دریافت میگردد. لطفا از صحت آن اطمینان حاصل نمایید
  1. مقررات

1. ضوابط و مقررات بانک در پرداخت تسهیلات مورد قبول و تعهد اینجانب می باشد.

  1. 2. صحت اطلاعات و مستندات ابراز و ارائه شده را تایید و تصدیق نموده و مسئولیت هرگونه اشتباه یا نقض موارد اعلامی را به عهده میگیرم.
  2. 3. هزینه های پرداخت شده بابت ارزیابی اولیه و کارمزدها، تحت هیچ عنوان حتی در صورت انصراف از دریافت تسهیلات قابل استرداد نمی باشد.
  3. 4. پذیریش این درخواست، هیچ گونه تعهدی را برای بانک ایجاد نمی نماید.
  •