اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

عدم افزایش سقف تسهیلات

عدم افزایش سقف تسهیلات
 «سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن افزایش پیدا نمی کند»
 
 
در حال حاضر هیچ گونه طرحی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات خرید،احداث وتعمیر واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
 
در دستور کار بانک مسکن قرار ندارد و طرح های افزایش سقف تسهیلات در بخش مسکن،مطروحه در رسانه های عمومی طی .روزهای اخیر،به هیچ وجه مرتبط
 
با تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نمی باشد 
ساعت : 14:29:00
تاريخ : 1393/05/11