اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت تامین امور مربوط به چاپ جهت تهیه لیست کوتاه

فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت تامین امور مربوط به چاپ جهت تهیه لیست کوتاه
1-نام و نشانی کارفرما: 
بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان ولی عصر بالاتر از میدان و نک . خیابان عطار نبش خیابان تک شمالی . ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه سوم . دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات 
2- موضوع فراخوان: 
ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت تامین امور مربوط به چاپ 
3-توضیحات:
بانک مسکن در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت تامین امور مربوط به چاپ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد فراخوان تا ارایه پیشنهاد و اسناد فراخوان و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 4/12/1393 
می باشد. 
5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر :
آدرس :تهران خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ونک – خیابان عطار – نبش خیابان تک شمالی ادارات مرکزی بانک مسکن – طبقه سوم –کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن :88781253 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
ساعت : 09:20:00
تاريخ : 1393/12/03