اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

اسامی برندگان مزایده خودرو-بهمن 91

اسامی برندگان مزایده خودرو-بهمن 91

ردیف

نوع خودرو

شماره انتظامی

قیمت پایه کارشناسی (ریال)

رتبه

اسامی برندگان

مبلغ پیشنهادی

1

پژو 405

22-967 الف 22

41/000/000

برنده اول

اکبر عباسی

83/000/000

برنده دوم

امیر اروجی

73/770/000

2

 پژو 405

22-642الف13

91/000/000

برنده اول

پرویز بهزاد پور

128/300/000

برنده دوم

محسن قامشلو

121/770/000

3

پژو 405

22-651 الف 13

92/000/000

برنده اول

سجاد خاکی

128/800/000

برنده دوم

محمدرضا فتوت

120/125/500

4

پژو 405

22-649 الف 13

91/000/000

برنده اول

علی صلحی باشیز

100/500/000

برنده دوم

اکبر عباسی

95/559/000

5

پژو 405

14-667 الف 19

92/000/000

برنده اول

پرویز بهزادپور

127/720/000

برنده دوم

علی خدادادی

118/555/000

6

پژو 405

22-652 الف 13

87/000/000

برنده اول

علی محمد صیادی

121/010/000

برنده دوم

ایرج حجتی نیا

108/600/000

7

پژو 405

22-653 الف 13

91/000/000

برنده اول

علی خدادادی

119/510/000

برنده دوم

اکبر مرادی

103/690/000

8

پژو 405

22-647 الف 13

92/000/000

برنده اول

محسن قامشلو

130/110/000

برنده دوم

فتح الله چراغیان

128/500/000

9

پژو 405

22-648 الف 13

92/000/000

برنده اول

عباس محمدی

126/475/000

برنده دوم

رضا شفیعی

105/300/000

10

پژو 405

22-732 الف 11

83/000/000

برنده اول

رضا شفیعی

91/200/000

برنده دوم

اکبر عباسی

88/880/000

11

پژو 405

22-729 الف 11

92/000/000

برنده اول

محسن قامشلو

116/600/000

برنده دوم

رمضان کاظمی

107/220/000

12

پژو 405

22-645 الف 13

92/000/000

برنده اول

داراب فیض الهی

115/660/000

برنده دوم

رضا شفیعی

108/700/000

13

پژو 405

22-644 الف 13

86/000/000

برنده اول

فرامرز خاموشی

111/550/000

برنده دوم

صفر احمدی

102/527/000

14

مزدا تک کابین

63-377 الف 13

83/000/000

برنده اول

فردین مستوفی خجسته

115/210/000

برنده دوم

ایرج حجتی نیا

111/600/000

15

مزدا تک کابین

22-661 الف 24

78/000/000

برنده اول

عباس محمدی

112/120/000

برنده دوم

ایرج حجتی نیا

105/600/000

16

پیکاپ دوکابین

17-264 الف 12

25/000/000

برنده اول

ابراهیم حدادی

353/550/000

برنده دوم

عبداله محمد پور

335/000/000

ساعت : 14:35:00
تاريخ : 1391/11/21